Řešené:

 • Výkon funkce Nezávislého přídělce kapacity pro celostátní dráhu v majetku ČD, a.s. - pridelce.upce.cz
 • Vývoj technologie pro inteligentní řízení přepravních toků zboží - část II. - optimalizace a rozšíření - projekt pro MD logistika
 • Automatizace skládání LKW, autonomní doprava materiálu k montážní lince paletami na hale M1 – projekt pro ŠkodaAuto, a.s.
 • Strategie externího crossdockingu – projekt pro ŠkodaAuto, a.s.
 • Posouzení přístupnosti zastávek veřejné linkové dopravy v Pardubickém kraji – projekt pro Pardubický kraj
 • Transportation Curricula improvement by integrating Intelligent Transportation Systems – TRANSIT – projekt v rámci programu Erasmus

Nedávno úkončené:

 • Ocenění přístupu k místům nakládky a vykládky – ČD, a.s.
 • Spolupráce Univerzity Pardubice a aplikační sféry v aplikačně orientovaném výzkumu lokačních, detekčních a simulačních systémů pro dopravní a přepravní procesy (PosiTrans)" - Dlouhodobá mezisektorová spolupráce pro ITI
 • Studie optimalizace provozu v přípojové stanici Hněvice, sklad PHM Hněvice, ČEPRO, a.s.
 • Humanitní rozměr plánů udržitelné městské a regionální mobility – projekt pro TAČR
 • Návrh komplexního systému přidělování kapacity drah celostátních regionálních a veřejně přístupných vleček - projekt pro ČD, a.s.
 • Posouzení organizace provozu v Terminálu A ve městě Pardubice
 • Metodika výpočtu spotřeby trakční energie, resp. trakční nafty na jednotlivých vozebních ramenech vždy pro konkrétní vlakovou zátěž a typ lokomotivy
 • Komplexní návrh logistiky tlakových lahví
 • Porovnání nákladů na veřejnou silniční a železniční dopravu v Pardubickém kraji
 • Studie posouzení dopravy na sídlišti „Žďár nad Sázavou 6“
 • Bezpečnost systému provozování drážní dopravy z hlediska lidského faktoru, TB9500MD002
 • Rights of Passengers with Reduced Mobility in V4 Countries, IVF 11420036.
 • Návrh nové metodiky propustnosti železničních stanic, zakázka SŽDC, příjemce Univerzita Pardubice – Fakulta elektrotechniky a informatiky
 • Zajištění členství v Partnerské síti Katedry psychologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, http://psych.upol.cz/partnerska-siit/,
 • Studie posouzení dopravy na sídlišti „Žďár nad Sázavou 6 - zadavatel Město Žďár nad Sázavou
 • Názvoslovná norma v oblasti provozování dráhy - SŽDC, s.o.
 • Návrh systému podpory kontinentální kombinované dopravy - přepravní jednotky. reg. č. projektu TB0500MD004, podpořeno TA ČR
 • Integrace a inovace výuky v rámci studijních programů realizovaných na Univerzitě Pardubice (IN2), Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0272,
 • Vznik a rozvoj partnerské sítě pro realizaci stáží a aplikovaného výzkumu katedry psychologie FF UP v Olomouci, Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/31.0153,
 • Podpora sítě excelence výzkumných a akademických pracovníků v oblasti bezpečnosti průmyslu (DOPSIT), Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/20.0226,
 • Univerzita Pardubice a kampus bez bariér (Handicapy), Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/29.0009,
 • Grant Office - cesta k úspěšným projektům (GROFF),
 • Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost - MŠMT - CZ.1.07/2.2.00/15.0352 - Inženýrské vzdělávání jako interakce teorie a praxe (IVINTEP),
 • Podpora stáží a odborných aktivit při inovaci oblasti terciálního vzdělávání na DFJP a FEI Univerzity Pardubice (POSTA),
 • Operační program nadnárodní spolupráce - EU - 2CE189P2 - Freight and Logistics Advancement in Central/South-East Europe - FLAVIA,
 • Podpora činnosti sítě logistických center pro kombinovanou dopravu při orientaci na páteřní železniční dopravu - procesní model a vývoj integrovaného informačního systému MPO 2009-2011,
 • Síťový graf evropské železniční infrastruktury/ European RailWay Infrastructure Network EUREKA MŠMT 2008-2011,
 • Metodika posuzování vlivu dopravních tras na biodiverzitu a složky životního prostředí MŠMT 2008-2011,
 • Institucionální výzkum MSM VZ 0021627505 - Teorie dopravních systémů,
 • Výzkumná úloha MDCR: Návrh výstavby smluvního systému údržby a obnovy krizové železniční infrastruktury 2008-2010,
 • Optimalizace svozu a rozvozu malých zásilek s využitím silniční a železniční dopravy MDČR 2009-2010,
 • Návrhy základních aplikací logistických systémů do nákladní obslužné přepravy stanovených regionů a zajištění její optimální funkčnosti Bezpečná a ekonomická doprava (Národní program výzkumu) Ministerstvo dopravy  2006-2008,
 • Racionalizace dopravního provozu a rozsahu dopravní infrastruktury na mimokoridorových tratích MD 2008-2009,
 • Management přepravy nebezpečných věcí na evropské a národní úrovni ve vztahu k systému krizového řízení ČR MD 2007-2010,
 • Projektování a stavba provizorních mostů ze soupravy MS a TMS  MD 2009-2010,
 • Zpřístupnění webových stránek Univerzity Pardubice zrakově postiženým studentům MŠMT 2009,
 • Dopravní infrastruktura jako kritický prvek národní infrastruktury z hlediska zabezpečení základních funkcí státu MDČR,
 • Návrh modelových opatření pro studium a pobyt studentů se specifickými potřebami na Univerzitě Pardubice MŠMT 2008.

Mobility pracovníků katedry:

 • Konference:

  • Verejná osobná doprava v Bratislavě,
  • Horizonty železničnej dopravy v Žilině,
  • EuroŽEL v Žilině,
  • CMDTUR v Žilině,
  • International Rail v Bratislavě,
  • CLC v Liptovském Mikuláši,
  • MOSATT v Košicích,
  • ESREL v Troyes a na Rhodosu,
  • RMCI Symposium v Orlandu,
  • WMSCI v Orlandu,
  • Risk Symposium v Stratford upon Avon,
  • Transport Systems Telematics v Katowicích,
  • Innotrans v Berlíně,
  • Material handling colloquium v Milwaukee,
  • The Capacity of Transport Systems v Benátkách,
  • IFEF v Sofii,
 • stáže u firem: SKD Intrans, Bahnzentrum Ingenieurbüro Bielefeld, Tatravagonka Poprad, Teplička, ÖBB Vídeň, přístavy Antwerpy, Hamburg, Bremerhaven, Lübeck, atd.
 • stáže v terminálech: DUSS Duisburg,  Wolfsburg,  Bettembourg,  Leipzig, Bremerhaven,  Bremen,  Emden,  BILK Budapest,  Hannover,  Bielefeld, Mahart Container Center Budapest
 • spolupráce s IHK Magdeburg
0