Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

20_12_08_dt_promo_045_02_156146.jpg

Cílem studia je vybavit studenta teoretickými i praktickými poznatky a dovednostmi, které jsou zapotřebí při řešení problematiky provozu a údržby kolejových vozidel. Absolvent má všeobecný přehled v dopravě, je připraven k samostatné odborné činnosti v technické praxi a může se podílet na výzkumné činnosti v dané specializaci.

Zaměření studia

Studium je založeno na obecných teoretických základech v oblasti matematiky, fyziky, teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky, mechaniky, elektrotechniky a částí strojů. Teoretické základy student aplikuje v oblasti provozu, spolehlivosti a životnosti, údržby a opravárenství kolejových dopravních prostředků. Student se dále zabývá problematikou spalovacích motorů, provozních hmot, technické diagnostiky a řešení environmentálních problémů související s provozem kolejových vozidel. Absolventi se orientují v související legislativě, aplikují své znalosti také do oblasti managementu kvality, výzkumu, vývoje a zkušebnictví.

Bakalářské studium lze studovat prezenčně. Standardní délka studia je 3 roky.


Student získá obecné i specializované teoretické znalosti, které dále rozvíjí a využívá v praktické části studia. Mezi odbordné předměty v této specializaci patří:

 • Základy dopravních prostředků
 • Environmentální aspekty dopravy
 • Tvorba technické dokumentace
 • Struktura a vlastnosti materiálů
 • Management kvality
 • Opravárenské technologie
 • Části strojů
 • Technické měření
 • Provozní spolehlivost a technická diagnostika
 • Údržba a opravy vozidel

Zaměření na provoz a údržbu kolejových vozidel je dále profilováno předměty:

 • Kolejová vozidla
 • Základy zabezpečovací techniky v dopravě
 • Mechanika pohybu kolejových vozidel
 • Elektrická trakce
 • Provoz kolejových vozidel

  Součástí studia jsou odborné exkurze a praxe v podnicích zabývajících se provozem a údržbou vozidel či vybrané přednášky odborníků z praxe. Bakalářské práce jsou zpravidla zadávány ve spolupráci s firmami a dalšími organizacemi. Studenti se mohou podílet na výzkumné činnosti.

  Absolventi se mohou uplatnit na technických pozicích v podnicích zabývajících se provozem, údržbou, opravami a obnovou, ale i zkoušením kolejových vozidel, nebo v orgánech státní správy zabývajících se danou problematikou. Mohou také pokračovat v navazujícícm magisterském studiu.

  Po úspěšném zakončení bakalářského studia lze navázat na magisterském studiu. Standardní délka studia je 2 roky. Lze studovat prezenční i kombinovanou formou.


  Student absolvuje obecné i specializované technické předměty, například:

  • Vybrané statě z údržby vozidel
  • Zkoušení a schvalování elektrických zařízení vozidel
  • Automatické řízení
  • Vybrané problémy životního prostředí v dopravě II
  • Provozní rizika
  • Spolehlivost a životnost vozidel

  Součástí zaměření studia na kolejová vozidla jsou povinně volitelné předměty:

  • Teorie kolejových vozidel
  • Napájení elektrických drah
  • Zkoušení kolejových vozidel
  • Vybrané statě z kolejových vozidel
  • Brzdové systémy kolejových vozidel
  • Speciální kolejová vozidla
  • Vybrané statě z provozu kolejových vozidel

  Součástí studia jsou exkurze v podnicích a účast odborníků z praxe na výuce odborných předmětů zabývajících se provozem a údržbou kolejových vozidel. Studenti tak mohou navázat spolupráci s firmami a organizacemi, u kterých následně mohou zpracovávat diplomovou práci.

  Absolventi této specializace se uplatní ve vyšších technických pozicích v podnicích, které se zabývají provozem, údržbou, opravami, obnovou a zkoušením kolejových vozidel zabývají, ale i ve státní správě. Mohou pokračovat ve studiu v doktorském studijním programu nebo se uplatnit v odborném školství.