Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

e_155368.jpg

Cílem studia v bakalářském i navazujícím (stejně pojmenovaném) magisterském studijním programu a specializaci je připravit studenta na samostatné řešení úkolů v oblasti elektrotechnických systémů kolejových vozidel a s nimi související elektrotechnické infrastruktury. Student kromě toho získá obecný přehled v problematice dopravy a mechanické konstrukce vozidel. Absolvent je schopen řešit svěřené úkoly v širších interdisciplinárních souvislostech s využitím odpovídajících softwarových nástrojů a cizích jazyků.

Zaměření studia

Studium je založeno na všeobecném elektrotechnickém základu (analýza a návrh elektronických obvodů, elektrotechnické součástky, programování v jazyku C, elektrická měření, mikroprocesorová a řídící technika). Dále je zaměřeno na problematiku elektrické trakce, výkonové elektrotechniky, elektrických měničů a jejich regulace, elektrických pohonů kolejových vozidel, napájecích systémů závislé a akumulátorové trakce, autotroniky a zabezpečovací techniky v dopravě. Nedílnou součástí práce a vzdělání v elektrotechnice je získání §5 vyhl.50/1978 Sb. během navazujícího magisterského studia.

Bakalářské studium lze studovat prezenčně. Standardní délka studia jsou 3 roky.


Student získá obecné i specializované teoretické znalosti, které dále rozvíjí a využívá v praktické části studia. Studium je zaměřeno na odborné předměty

 • Základy elektrotechniky
 • Základy pružnosti a pevnosti
 • Struktura a vlastnosti materiálů
 • Základy elektroniky a číslicové techniky
 • Programovací jazyk C
 • Elektrické stroje, přístroje a pohony v dopravě
 • Analýza a návrh elektronických obvodů
 • Mikroprocesorová řídící technika
 • Napájecí systémy v dopravě
 • Výkonová elektronika
 • Zabezpečovací technika v dopravě

V rámci zaměření studia na kolejová vozidla si student volí předměty

 • Kolejová vozidla
 • Základy zabezpečovací techniky v dopravě
 • Mechanika pohybu kolejových vozidel
 • Elektrická trakce

Nedílnou součástí studia, jež studenta formuje a předurčuje pro budoucí povolání, je volba tématu bakalářské práce, účast na tematicky zaměřených exkurzích, nebo přednáškách odborníků z praxe.

Absolventi specializace najdou uplatnění především jako techničtí pracovníci v konstrukci, vývoji, zkoušení, schvalování, údržbě nebo provozu kolejových vozidel a s nimi související elektrotechnické infrastruktury. Mohou pokračovat v navazujícím magisterském studiu.

Po úspěšném zakončení bakalářského studia lze navázat na magisterském studiu. Standardní délka studia jsou 2 roky. Lze studovat prezenční i kombinovanou formou.


Student absolvuje obecné i specializované technické předměty

 • Pohonné a napájecí systémy pro elektromobilitu
 • Vybrané partie z teoretické elektrotechniky
 • Zkoušení a schvalování elektrických zařízení vozidel
 • Automatické řízení
 • Zabezpečovací technika v dopravě II
 • Regulace elektrických trakčních pohonů a měničů
 • Vybrané partie z elektrické trakce

Součástí zaměření studia na silniční vozidla jsou povinně volitelné předměty

 • Teorie kolejových vozidel
 • Napájení elektrických drah
 • Zkoušení kolejových vozidel
 • Vybrané statě ze kolejových vozidel
 • Brzdové systémy kolejových vozidel

Nedílnou součástí studia, jež studenta formuje a předurčuje pro budoucí povolání, je volba tématu diplomové práce, účast na tematicky zaměřených exkurzích, nebo přednáškách odborníků z praxe. 

Absolventi specializace najdou uplatnění především jako techničtí vedoucí pracovníci v konstrukci, vývoji, zkoušení, schvalování, údržbě nebo provozu kolejových vozidel a s nimi související elektrotechnické infrastruktury. Mohou pokračovat ve studiu na doktorském studijním programu.

Uplatnění

Naši absolventi zaměření na kolejová vozidla nejčastěji projektují elektrickou výzbroj lokomotiv a tramvají (například Škoda Electric, Siemens), vyhledávají a odstraňují závady na elektrických částech vozidel v rámci jejich údržby (např. v Metrans Dyko Kolín), věnují se vývoji, schvalování a údržbě zabezpečovacích zařízení na železnici (AŽD Praha, Správa železnic-TÚDC), projektují a udržují trakční napájecí systémy (Elektrizace železnic, Správa železnic), nebo zůstávají v rámci doktorského studia ve škole a své poznatky předávají dalším studentům.