Vědecko-výzkumná činnost pracovníků dislokovaného pracoviště je zaměřena zejména do oblasti vzájemného působení vozidla a koleje v úzké souvislosti s konstrukčním řešením pojezdů kolejových vozidel. V rámci této výzkumné činnosti se pracovníci zabývají následující problematikou:

  • Kontaktní geometrie dvojkolí-kolej

Studium interakce jízdních obrysů kol dvojkolí s příčnými profily hlav kolejnic za účelem snížení opotřebení jízdních obrysů kol a zlepšení chodových vlastností. Výsledky výzkumu jsou zejména návrhy jízdních obrysů kolejových vozidel pro specifické podmínky provozu. Do teoretických výpočtů jsou získávána data také z měření parametrů a stavu dvojkolí a koleje v provozu.

  • Interakce vozidla a koleje v obloucích malých poloměrů

Zjišťování příčin a následné řešení problémů vznikajících v důsledku průjezdu vozidel oblouky malých poloměrů. Jedná se zejména o zvýšené opotřebení kol dvojkolí vozidel, tvorba vlnkovitosti na temenech hlav vnitřních kolejnicových pásů a zvýšené opotřebení vodicích hran vnějších kolejnicových pásů.

  • Interakce vozidla a koleje v přímé

Analýza chování vozidel v přímé koleji při vyšších rychlostech jízdy a možnost ovlivnění projevů neklidné jízdy tvarem jízdních obrysů kol.

  • Dynamická odezva vozidla při průjezdu výhybkou

experimentální zjišťování dynamických účinků kolejového vozidla v příčném a svislém směru při průjezdu výhybkou v přímém směru zvýšenými rychlostmi za účelem možnosti zvyšování rychlostí na železničních koridorech. Jedná se zejména o výzkum a řešení problematiky nestability chodu při jízdě zvýšenými rychlostmi za účelem zajištění vyššího komfortu, ale zejména bezpečnosti jízdy vozidel.

  • Simulační výpočty jízdy kolejového vozidla na reálné trati

modelování dynamických soustav navrhovaných kolejových vozidel při jízdě po reálné trati s cílem optimalizace konstrukčního řešení pojezdových částí s ohledem na bezpečnost a kvalitu jízdy vozidel.

  • Měření jízdních a vodicích vlastností kolejových vozidel

Podstatou je měření zrychlení částí vozidla a deformací pružných a tlumicích prvků v pojezdu kolejových vozidel.

  • Výzkum dynamiky torzních soustav pohonů

Tvorba simulačních modelů zaměřených na přechodové děje soustavy při překročení meze adheze umožňují např. predikci zatížení jednotlivých vazeb, nebo zjišťování limitních hodnot pro nastavení protiskluzové regulace hnacích vozidel.

  • Výzkumná činnost na experimentálních zkušebních stavech železničního a tramvajového kola

Zkušební stavy železničního a tramvajového kola v laboratořích dopravní fakulty (umístěny ve Výukové a výzkumné cetrum v dopravě) jsou využívány za účelem výzkumu v oblastech adheze, silového působení v kontaktu kola s kolejnicí, vývoje měřicího dvojkolí či výzkumu a vývoje nových druhů elektrických pohonů a jejich regulace.

0